ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Definities

1. Marlou Aarding, gevestigd te Harderwijk, KvK-nummer 77554175, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Marlou Aarding.

2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.

3. De natuurlijke persoon die deelneemt aan een coachingstraject wordt aangeduid als deelnemer. Dit kan dezelfde persoon als klant zijn.

4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Marlou Aarding tegen betaling werkzaamheden verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden door of namens Marlou Aarding waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door Marlou Aarding in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Offertes

1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
2. Marlou Aarding kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Op de offerte staat de prijs van de gekozen dienst vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten en materiaalkosten, worden tevens vermeld.

3. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Er zal een schatting worden gegeven van het aantal benodigde uren. Deze inschatting is gebaseerd op ervaring met soortgelijke projecten. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Indien blijkt dat meer inspanning benodigd is zal dit tijdig aan klant kenbaar worden gemaakt. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Marlou Aarding op basis van daadwerkelijk verbruikte uren.  

4. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet het gehele traject of cursus wordt doorlopen. Marlou Aarding komt het recht toe betaling vooraf te verzoeken. Zij is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot de (volgende) betaling is voldaan.

5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Marlou Aarding heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant. Tarieven zullen tijdens een lopende overeenkomst niet worden verhoogd, tenzij anders overeengekomen.

6. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.

7. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

8. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.

9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Marlou Aarding onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties onmiddellijk te vervallen.

Artikel 5 Informatieverstrekking

1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Marlou Aarding.

2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Marlou Aarding zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

3. Klant vrijwaart Marlou Aarding voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

1. Marlou Aarding voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. Klant erkent dat resultaat mogelijk niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de deelnemer.
2. Marlou Aarding is bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van haar werkzaamheden.
3. De overeengekomen sessies dienen te allen tijde binnen de doorlooptijd van het traject plaats te vinden.

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Marlou Aarding stelt de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
3. Annulering van een overeenkomst door de klant is enkel schriftelijk mogelijk. Annulering kan tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos plaatsvinden, tenzij de werkzaamheden binnen deze 14 dagen worden uitgevoerd of de overeenkomst B2B is gesloten. Buiten deze wettelijke bedenktijd gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: Bij annulering van een overeenkomst tot 48 uur voor aanvang van een eerste sessie wordt 50% van de overeengekomen kosten in rekening gebracht; annulering binnen 48 uur resulteert in betaling van 75% van het geoffreerde bedrag. Bij tussentijdse beëindiging van een traject zullen de gemaakte kosten en gewerkte uren tot dan toe opeisbaarworden + 20% voor de sessies die nog open staan (voor het vrijhouden van de tijd). zal geen verrekening plaatsvinden, Ttenzij hier gegronde redenen voor bestaan die enkel ter beoordeling van Marlou Aarding komen.
4. Een losse sessie kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden verplaatst; bij verplaatsing of annulering binnen 24 uur, of het verstek laten gaan, komt de sessie te vervallen en wordt deze als dusdanig doorberekend. Dit geldt ook bij een sessie binnen een traject, waarbij een verplaatste sessie te allen tijde binnen de doorlooptijd van het traject plaats dient te vinden.
5. Marlou Aarding heeft het recht de overeenkomst op te schorten of beëindigen als de verplichtingen uit de overeenkomst niet worden nagekomen of wanneer nieuwe omstandigheden naar voren zijn gekomen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst nog niet kenbaar waren, waardoor het voortzetten van de overeenkomst niet wenselijk is.

Artikel 8 Online cursus

1. Indien het aanbod wordt aanvaard en de cursus online wordt aangeschaft ontstaat direct een betalingsverplichting voor de klant, die ook blijft bestaan wanneer niet de gehele cursus wordt doorlopen of gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde content.
2. Klant ontvangt na aankoop toegang tot de cursus. De cursus is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor klant niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Indien de cursus particulier is aangeschaft zullen bij annulering de regels omtrent het consumentenrecht worden gevolgd.
3. Klant ontvangt pas toegang tot de content na betaling van het overeengekomen bedrag.
4. Marlou Aarding heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een cursus aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een cursus aan te passen ter promotionele doeleinden.
5. Marlou Aarding voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat klant met aankoop beoogde. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een cursus.
6. Een cursus is slechts met één account per aankoop te volgen.
7. Doordat voor het geven van de cursus gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan Marlou Aarding niet garanderen dat de cursus op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
8. Marlou Aarding behoudt te allen tijde het recht om deelname te weigeren.
9. Marlou Aarding is gerechtigd de inhoud van een cursus uit te breiden, te beperken of aan te passen.
10. Klant verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de cursus te gebruiker voor persoonlijke doeleinden. De cursus is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren. Klant mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van Marlou Aarding.
11. Klant is niet toegestaan content uit de cursus te gebruiken om binnen 12 maanden na het volgen van de cursus van Marlou Aarding zelf een soortgelijke cursus te geven.
12. De tijdens de looptijd van de cursus geleverde informatie blijven eigendom van Marlou Aarding. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de klant om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.

13. Tijdens deelname aan een cursus kunnen klanten onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de community onder posts. De klant verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van Marlou Aarding.

14. Het staat Marlou Aarding te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

15. Marlou Aarding behoudt zich het recht voor klanten die door hun gedrag het verloop van een cursus belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

Artikel 9 Overmacht

1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, een pandemie, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.

2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.

3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.

4. Indien klant de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens covid, maar overheidsmaatregelen een voortzetting, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is Marlou Aarding gerechtigd de kosten die gepaard gaan met deze verplaatsing in rekening te brengen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid schade

1. Marlou Aarding is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Marlou Aarding geeft op geen enkele wijze garanties en is niet aansprakelijk voor complicaties die tijdens of na de uitvoering van de werkzaamheden ontstaan bij deelnemer.
3. Marlou Aarding is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
4. Klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.
5. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
6. In het geval dat Marlou Aarding een schadevergoeding verschuldigd is aan klant voor directe schade bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door Marlou Aarding in rekening is gebracht, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
7. Klant vrijwaart Marlou Aarding tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.

Artikel 11 Intellectueel eigendom

1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Marlou Aarding aan klant ter beschikking gestelde materialen en advies berusten bij Marlou Aarding. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie zonder voorafgaande toestemming.
2. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
3. Bij inbreuk komt Marlou Aarding een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade. 

Artikel 12 Bijzondere bepalingen

1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
2. Marlou Aarding is gerechtigd de overeenkomst te allen tijde te beëindigen indien zij dit nodig acht. In een dergelijk geval wordt de reeds gedane betaling door klant naar rato terugbetaald.
3. Voorafgaand aan een traject vindt een vrijblijvend kennismakingsgesprek plaats. Ook indien deelnemer op een wachtlijst wordt geplaatst is dit geheel vrijblijvend.
4. Tijdens deelname aan groepscoaching kunnen deelnemers onderling communiceren. De deelnemer verklaart respectvol met andere deelnemers om te gaan. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van Marlou Aarding.
5. Wanneer foto’s worden gemaakt tijdens een sessie of lezing door een deelnemer dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan Marlou Aarding en het is uitdrukkelijk verboden deze content voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Beeldmateriaal mag enkel worden gedeeld op social media wanneer Marlou Aarding in het bericht wordt getagd en de inhoud niet duidelijk zichtbaar is. Wanneer andere deelnemers herkenbaar op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig. Het is niet toegestaan geluidsopnames of video’s te maken, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 13 Klachten

1. Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Marlou Aarding. Zij streeft ernaar klachten binnen 14 kalenderdagen te behandelen.
2. Marlou Aarding dient in de gelegenheid te worden gesteld de tekortkoming te herstellen.
3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 14 Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Marlou Aarding is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.

4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Marlou Aarding en betrokken derden 12 maanden.

Winkelwagen